Bạn nên sử dụng cookie an toàn hơn 2fa . Vì login 2fa dễ dính checkpoin thiết bị

Bạn nên sử dụng trình duyệt m.facebook.com